DISCLAIMER

|

Algemeen

Het onderstaande is van toepassing op deze website van Ideeënrijk™. Door deze website te bezoeken stemt u in met de toepassing van deze disclaimer.

Aansprakelijkheid

Alle informatie op deze website is bedoeld voor persoonlijkgebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wij spannen ons in om de informatie op onze website zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid ontstaan door het gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Beschikbaarheid

De informatie op deze website mogen wij zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving wijzigen. Wij spannen ons in om deze website zoveel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-bereikbaarheid van deze website.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op deze website berust bij ons. Het is niet toegestaan om de website, teksten, logo’s, grafische vormgeving en/of foto’s openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Ideeënrijk™.

Eigen verantwoordelijkheid

Bezoekers zijn zelf verantwoordelijk voor de informatie die zij selecteren en de manier waarop zij deze informatie gebruiken. De gepubliceerde informatie is alleen bedoeld voor eigen gebruik voor geïnteresseerden.

PRIVACY & COOKIESBELEID

|

Dit Privacy – en Cookiesbeleid is van toepassing op deze website van Ideeënrijk®. Het beleid geldt voor iedereen die onze website www.ideeenrijk.design bezoekt.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Ideeënrijk® kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Ideeënrijk®, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Ideeënrijk® verstrekt. Ideeënrijk® kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Uw voor- en/of achternaam
 • Uw e-mailadres
 • Uw adresgegevens (indien van toepassing)
 • Uw telefoonnummer (indien van toepassing)
 • Uw bedrijfsnaam (indien van toepassing)
Waarom Ideeënrijk® gegevens nodig heeft

Ideeënrijk® verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan Ideeënrijk® uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

Hoe lang Ideeënrijk® gegevens bewaart

Ideeënrijk® bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen

Ideeënrijk® verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u (die gebeurt altijd in overleg met u), of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Derden hebben nooit toegang tot onze klantenbestand.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar contact@ideeenrijk.design. Ideeënrijk® zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

Ideeënrijk® neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Ideeënrijk® maakt gebruik van een papieren klantendossier voor facturen en offertes in combinatie met een externe harde schrijf. Deze worden zorgvuldig bewaard.

De website van Ideeënrijk® maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Ook maakt Ideeënrijk® gebruik van een veilig e-mailaccount, die encrypted (versleuteld) is.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Ideeënrijk® verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Ideeënrijk® op via design@ideeenrijk.nu. www.ideeenrijk.nu is een website van Ideeënrijk®.

Cookies
 1. Bij het gebruik van deze website kunnen wij of derden informatie over uw gebruik van deze en andere websites verzamelen, bijvoorbeeld door middel van cookies.
 2. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In een dergelijk cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kunnen wij de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn.
 3. Wij gebruiken cookies om de functionaliteit van bepaalde webpagina’s van onze website te optimaliseren.
 4. U kunt als bezoeker zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. U kunt uw internetbrowser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meeste internetbrowsers geboden. U kunt cookies altijd van uw computer verwijderen.
 5. Cookies kunt u altijd van uw computer verwijderen. Dit is mogelijk via uw internetbrowser.
 6. Wij maken gebruik van Analystics cookies waarmee niet het surfgedrag van individuen maar van grote aantallen bezoekers anoniem worden verwerkt tot grafieken en patronen die ons helpen om onze website te verbeteren en te optimaliseren.
Websites van derden

Deze Privacy – en Cookiesverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website verbonden zijn. Wij garanderen niet dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze derden te lezen voordat u de website van de betreffende derde gebruikt.

Aanpassen Privacy – en Cookiesbeleid

Wij hebben het recht om deze Privacy – en Cookiesbeleid te wijzigen. Wij adviseren u deze Privacy – en Cookiesbeleid regelmatig te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Ideeënrijk® is als volgt te bereiken

Atelier, designwinkel & kunstgalerie
Ideeënrijk®
Meipoortstraat 39j | Gildehof
6981DJ Doesburg (Gelderland) NL
www.ideeenrijk.design

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 67496199
E-mailadres: contact@ideeenrijk.design

ALGEMENE VOORWAARDEN

|

Artikel 1 Definities

In deze voorwaarden hebben onderstaande begrippen de volgende betekenis:

 1. Ideeënrijk™: de opdrachtnemer, gevestigd in Doesburg en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 67496199.
 2. Klant: de natuurlijke – of rechtspersoon die gebruikt maakt van de diensten van Ideeënrijk™,met wie Ideeënrijk™ een overeenkomst gesloten heeft en/of deelneemt aan seminars, coaching – of begeleidingstraject, ideeën-sessies enz.
 3. Particulier: de natuurlijke persoon die niet in de uitoefening van een beroep of bedrijf gebruik maakt van de diensten van Ideeënrijk™ en/of een overeenkomst gesloten heeft met Ideeënrijk™.
 4. Overeenkomst: de overeenkomst tussen een klant en Ideeënrijk™.
 5. Diensten: alle diensten, zoals seminars, evenementen, trainingen, coaching, individuele begeleiding, en de ideeën-sessies, die Ideeënrijk™ biedt. De diensten zijn gericht op zelfontplooiing, bewustwording, inzicht op levenskwaliteit (seminars, coaching en individuele begeleiding) en bedrijfsinnovatie (ideeën-sessies).
 6. Producten: alle producten die Ideeënrijk™ aanbiedt, zoals bijvoorbeeld -maar niet beperkt tot -: cursusmateriaal, drukwerk (readers, hand-outs, tijdschriften en boeken) en advertentiemateriaal.
 7. Seminars: de inspirerende seminars, lezingen, evenementen en trainingen die Ideeënrijk™ aan zowel zakelijke als particulieren klanten verzorgt.
 8. Begeleiding: de coaching resp. de individuele begeleiding van klanten.
 9. Ideeën – sessies: de sessies die Ideeënrijk™ geeft aan uitsluitend ondernemers, gericht op onder andere: bedrijfsstructuur, advisering en bedrijfsinnovatie.
 10. Coachee: de persoon die door Ideeënrijk™ gecoacht wordt. Dit kan de klant zelf zijn of een derde zoals een medewerker van een klant
 11. EGC: de ‘Ethische Gedragscode’ van de Nederlandse Orde voor Beroepscoaches.
 12. Website: de website van Ideeënrijk™: www.ideeenrijk.nu.
 13. Algemene Voorwaarden: de onderstaande algemene voorwaarden.

Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, offertes, werkzaamheden, diensten en producten.
 2. Eventuele algemene voorwaarden of andere voorwaarden van een klant zijn niet van toepassing.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op overeenkomsten waar De voorwaarden zijn ook van toepassing op overeenkomsten waarvoor Ideeënrijk™ voor de uitvoering daarvan derden dient te betrekken.
 4. Het door de klant zonder commentaar aanvaarden en behouden van een offerte, opdrachtbevestiging of overeenkomst, waarop naar deze algemene voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing van deze algemene voorwaarden.
 5. Indien één of meerdere bepalingen uit deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand. De betreffende bepaling wordt dan vervangen door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
 6. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 7. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 8. Wanneer Ideeënrijk™niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, dan heeft dit niet tot gevolg dat deze algemene voorwaarden niet van toepassing zijn, of dat Ideeënrijk™het recht verliest om in andere gevallen de stipte naleving van deze algemene voorwaarden te verlangen.
 9. Ideeënrijk™ heeft te allen tijde het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen zullen 4 wekenvoor de ingangsdatum medegedeeld worden aan de klant. De klant gaat ermee akkoord dat zij aan de gewijzigde algemene voorwaarden gebonden is, indien zij na de kennisgeving van de wijziging binnen 2 weken geen bezwaar heeft ingediend tegen de voorgenomen wijziging.
 10. Op alle (coachings)werkzaamheden omtrent de individuele begeleiding zijn de EGC van toepassing, met uitzondering van het klachtenregelement. Bij tegenstrijdigheden tussen de EGC en deze algemene voorwaarden prevaleren de bepalingen van deze algemene voorwaarden.

Artikel 3 Offertes

 1. Iedere offerte is vrijblijvend, tenzij Ideeënrijk™ in haar offerte anders aangeeft.
 2. Een offerte is tot 14 dagenna dagtekening geldig, tenzij Ideeënrijk™ anders aangeeft.
 3. Indien in de offerte geen aanvaardingstermijn is gesteld, dan kan klant geen rechten ontlenen aan de offerte.
 4. Wijkt de aanvaarding van de offerte af dan is Ideeënrijk™ daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet in overeenstemming met deze afwijkende aanvaarding tot stand.
 5. Alle offertes zijn gebaseerd op de informatie die door de klant verstrekt zijn. De klant staat ervoor in dat hij naar beste weten alle relevante informatie verstrekt. Indien blijkt dat de door of namens de klant verstrekte informatie onjuist of onvolledig zijn heeft Ideeënrijk™ het recht de offerte of de overeenkomst aan te passen.
 6. Ideeënrijk™ kan niet aan haar offertes gehouden worden indien de klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een vergissing of verschrijving bevat.
 7. Genoemde termijnen in een offerte zijn indicatief. Bij overschrijding daarvan heeft de klant geen recht op ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 8. Gedane offertes gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst

 1. Een overeenkomst tussen Ideeënrijk™ en de klant komt tot stand op het moment dat de klant de opdrachtbevestiging, offerte of de overeenkomst ondertekent en Ideeënrijk™ de ondertekende opdrachtbevestiging of overeenkomst aanvaard.
 2. Een overeenkomst kan ook tot stand komen door schriftelijke opdrachtbevestiging van de klant aan Ideeënrijk™, al dan niet via elektronische weg.
 3. Ook is sprake van een overeenkomst indien Ideeënrijk™ op verzoek van de klant start met de uitvoering van haar werkzaamheden en/of diensten.
 4. De inhoud en omvang van de overeenkomst worden uitsluitend bepaald door de schriftelijke en ondertekende offerte en/of overeenkomst.
 5. Alleen schriftelijke afspraken of toezeggingen gelden. Aan mondelinge of telefonische afspraken en toezeggingen kunnen partijen geen rechten ontlenen.
 6. Indien een overeenkomst telefonisch is aangegaan, komt deze pas tot stand nadat deze door Ideeënrijk™ schriftelijk bevestigd (per post of per mail) is.
 7. Ideeënrijk™ is gerechtigd, zonder opgaaf van redenen, een verzoek voor een overeenkomst te weigeren.
 8. Alle gegevens, informatie, rapportages, adviezen, materialen en bescheiden maken deel uit van de overeenkomst, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

Artikel 5 Uitvoering van de overeenkomst en de werkzaamheden

 1. Alle overeenkomsten, diensten en werkzaamheden worden door Ideeënrijk™ naar beste en eigen inzicht en vermogen uitgevoerd. Ideeënrijk™ kan niet garanderen dat zij met de werkzaamheden voortdurend het overeengekomen gewenste resultaat behaalt. Ten aanzien van de werkzaamheden, diensten en overeenkomsten geldt er een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting. De inspanningsverplichting houdt in dat Ideeënrijk™ niet kan garanderen dat de gewenste resultaten (daadwerkelijk) behaald worden.
 2. Indien de goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist heeft Ideeënrijk™ het recht om werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door derden te laten verrichten.
 3. Ideeënrijk™ heeft het recht een overeenkomst in fasen uit te voeren en het reeds uitgevoerde gedeelte daarbij afzonderlijk te factureren.
 4. Eventuele levertermijnen in een opdrachtbevestiging, offerte en/of overeenkomst zijn nimmer fatale termijnen. Indien Ideeënrijk™ een levertermijn overschrijdt dan dient de klant Ideeënrijk™ schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij Ideeënrijk™ minimaal 4 weken te tijd krijgt om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 5. Zolang de klant de overeengekomen aanbetaling niet voldaan heeft schort Ideeënrijk™ haar werkzaamheden of de uitvoering van de overeenkomst op totdat zij de aanbetaling ontvangen heeft.

Artikel 6 Medewerking van de klant en/of zijn medewerkers

 1. De klant dient alle gegevens, materialen en informatie, waarvan Ideeënrijk™ aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de goede uitvoering van de overeenkomst of werkzaamheden, tijdig en juist aan Ideeënrijk™ te verstrekken.
 2. Indien klant de benodigde of gevraagde gegevens, materialen of informatie niet, niet tijdig of niet juist aan Ideeënrijk™ verstrekt, dan heeft Ideeënrijk™ het recht de uitvoering van de overeenkomst en/of haar werkzaamheden op te schorten en de uit vertraging voortvloeiende kosten volgens haar gebruikelijke tarieven in rekening te brengen bij klant.
 3. De klant staat in voor de juistheid, de volledigheid en de betrouwbaarheid van de door of namens hem aan Ideeënrijk™ verstrekte gegevens, materialen of informatie.
 4. Klant draagt er zorg voor dat verstrekte gegevens, materialen of informatie vrij zijn van auteursrechten of andere eigendomsrechten. Ideeënrijk™ is te nimmer aansprakelijk voor materialen die niet vrij zijn van auteursrechten.
 5. Klant is verantwoordelijk voor de tijdige terbeschikkingstelling van medewerkers uit haar bedrijf, dan wel derden die namens klant bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken dienen te zijn.
 6. Indien dit voor de uitvoering van de overeenkomst en/of de werkzaamheden nodig is, stelt klant op zijn locatie aan Ideeënrijk™ kosteloos een werkruimte en de door Ideeënrijk™ gewenste en benodigde faciliteiten ter beschikking.

Artikel 7 Afspraken en annulering

 1. Klant en/of coachee dient tijdig aanwezig te zijn op alle afspraken en zal zich gedurende de afspraak (kennismaking- of intakegesprek, coaching, individuele begeleiding, seminar of ideeën-sessie) volledig inzetten en iedere medewerking verlenen.
 2. Indien klant, om welke reden dan ook, niet in de gelegenheid is aanwezig te zijn op een afspraak zoals omschreven in lid 1 van dit artikel dan dient de klant of coachee dit vroegtijdig, doch in ieder geval uiterlijk 24 uur van tevoren te melden bij Ideeënrijk™.
 3. Annulering van afspraken kan telefonisch of per e-mail.
 4. Indien de afspraak niet binnen de in lid 2 gestelde termijn is geannuleerd dan kan Ideeënrijk™, aan degene die niet verschenen is zonder tijdige annulering, kosten in rekening brengen voor de gereserveerde tijd en eventueel de kosten voor de gereserveerde (externe) locatie.
 5. Dit artikel is ook van toepassing indien klant – zonder afmelding – niet verschijnt op een afspraak.
 6. Indien Ideeënrijk™ een afspraak, zoals in lid 1 van dit artikel omschreven, annuleert wegens ziekte of een andere overmachtsituatie dan wordt er een nieuwe afspraak gemaakt. Ideeënrijk™ kan bij een annulering te nimmer aansprakelijk worden gesteld.
 7. Het bepaalde in dit artikel geldt niet indien sprake is van overmacht.
 8. Bij annulering van een overeenkomst ten behoeve van coaching, individuele begeleiding, seminar of ideeën-sessie door de klantgelden de volgende annuleringsvoorwaarden:
 • Annulering binnen 2 weken voor de geplande dag: 25% van het totale factuurbedrag;
 • Annulering binnen 1 week voor de geplande dag: 50% van het totale factuurbedrag.
 1. Indien Ideeënrijk™ een locatie heeft gehuurd en deze niet meer kosteloos geannuleerd kan worden dan is Ideeënrijk™ gerechtigd deze extra kosten volledig in rekening te brengen bij de klant.

Artikel 8 Begeleiding

 1. Onderstaande aanvullende bepalingen gelden voor de individuele begeleiding resp. coaching doormiddel van een zgn. coachingstraject of begeleidingstraject, zowel zakelijke (klant) als ook particulier.
 2. De (individuele) begeleiding en coaching hebben betrekking op de zelfontplooiing, bewustwording en het inzicht met betrekking op een of meerdere van coachee gewenst(e) vraagstuk(ken) van een nader te bepalen inhoud en onderwerp(en). Het kan onder andere gaan om de hervorming van de levenskwaliteit, het bewust maken van talenten en de (kern)kwaliteiten, het leren omgaan met gevoelens en emoties (die horen bij een bepaald vraagstuk van de coachee) enz. Thematieken en onderwerpen zijn gerelateerd aan diverse levensgebieden van de coachee, zoals bijvoorbeeld werk-, woon-, sociale omgeving en persoonlijke wensen. Context- en betekenisherkadering spelen een belangrijke rol.
 3. In principe vinden de afspraken ten behoeve van de individuele begeleidingen coaching plaats ‘in company’ (zakelijke klant). Bij de individuele begeleiding en coaching van een particulieren klant zijn de kosten van de huur van een locatie altijd inbegrepen in de prijs. Indien een zakelijke klant geen (geschikte) locatie heeft, dan kan Ideeënrijk™ dit regelen. Eventuele kosten voor de huur van een locatie, voor een zakelijke klant, komen volledig voor rekening van de klant.
 4. Vooraf komen partijen in de overeenkomst, intake- of kennismakingsgesprek en/of de offerte overeen hoe lang de individuele begeleiding of coaching duurt. Een verlenging van een traject kan 2 weken voor de laatste afspraak resp. voor afloop van het begeleidings- of coachingstraject van Ideeënrijk™ aangegeven worden.
 5. Ideeënrijk™ heeft het recht om de inhoud van de individuele begeleiding of het coachingstraject te wijzigen.
 6. Voordat gestart wordt met de begeleiding van een zakelijke klant vindt er een intakegesprek plaats van circa 30 minuten. De kosten voor het intakegesprek bedragen € 50,-, exclusief btw. De kosten voor het intakegesprek worden niet in rekening gebracht wanneer de zakelijke klant na het intakegesprek start met het begeleidingstraject. Het intakegesprek is exclusief reistijd en reiskosten. De reistijd en reiskosten bedragen € 1,- per gereden kilometer (exclusief btw). Deze kosten worden volledig in rekening gebracht bij de zakelijke klant. Wanneer het intakegesprek langer duurt dan 30 minuten dan is Ideeënrijk™ gerechtigd dit in rekening te brengen bij de klant.
 7. Voordat gestart wordt met de begeleiding van een particuliere klant vindt er een intakegesprek plaats van circa 30 minuten. De kosten voor het intakegesprek bedragen € 25,-, inclusief btw. De kosten voor het intakegesprek worden niet in rekening gebracht wanneer de particulieren klant na het intakegesprek start met het begeleidingstraject. Het intakegesprek vindt plaats op een door Ideeënrijk™ aangewezen locatie, gewoonlijk in Tilburg en/ of omgeving. Indien gewenst kan het intakegesprek plaatsvinden op een door de klant aangewezen locatie. Ideeënrijk™ zal dan de reistijd en reiskosten (€ 1,- per kilometer en inclusief btw) in rekening brengen bij de klant.
 8. Tijdens het intakegesprek worden de inhoud, aanpak en een indicatie voor de duur van het coaching – of begeleidingstraject besproken.
 9. Indien een intakegesprek langer duurt dan 30 minuten is Ideeënrijk™ gerechtigd om deze conform de geldende tarieven in rekening te brengen bij de klant.
 10. Ideeënrijk™ kan niet garanderen dat zij met de werkzaamheden en de begeleiding het gewenste resultaat behaalt. Ten aanzien van begeleiding en het beoogde resultaat heeft Ideeënrijk™ een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting. De inspanningsverplichting houdt in dat Ideeënrijk™ niet kan garanderen dat de gewenste resultaten of verbeteringen (daadwerkelijk) behaald worden.

Artikel 9 Seminars

 1. Indien Ideeënrijk™ seminars verzorgt dan gelden onderstaande aanvullende bepalingen.
 2. Een zakelijke klant dient zelf de locatie te regelen waar Ideeënrijk™ het seminar verzorgt. Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. De particuliere klant verschijnt op een van Ideeënrijk™ ter beschikking gestelde locatie, gewoonlijk in de omgeving van Tilburg.
 3. Ideeënrijk™ heeft te allen tijdehet recht om de inhoud en/of de locatie van een seminar te wijzigen.De inhoud van een seminar is terug te vinden op de website van Ideeënrijk™.
 4. De zakelijkeklantis zelf verantwoordelijk voor het kosteloos ter beschikking stellen van alle (technische) faciliteiten waarvan Ideeënrijk™ aangeeft nodig te hebben.
 5. Nadat Ideeënrijk™ en klanteen datum waarop het seminar verzorgd wordt zijn overeengekomen, kan deze niet meer kosteloos geannuleerd resp. verplaatst worden.
 6. Het is deklant niet toegestaan gegevens of gedeelten uit de verstrekte resp. getoonde documenten, software, adviezen, rapporten, sheets, presentaties, trainingsmateriaal etc. openbaar te maken, te exploiteren of te verveelvoudigen.
 7. Het is niet toegestaan om opnames te maken gedurende het seminar, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 8. Om de kwaliteit van een seminar te bewaken is Ideeënrijk™ gerechtigd om aan een seminar een maximum aantal deelnemers te verbinden.
 9. Indien een seminar langer duurt dan overeengekomen is, is Ideeënrijk™ gerechtigd om de extra tijd conform de geldende tarieven in rekening te brengen bij de klant.

Artikel 10 Ideeën – Sessies

 1. De onderstaande bepalingen gelden op alle ideeën-sessies.
 2. Het is de klant niet toegestaan gegevens of gedeelten uit de verstrekte resp. getoonde documenten, software, adviezen, rapporten, sheets, presentaties, trainingsmateriaal etc. openbaar te maken, te exploiteren of te verveelvoudigen anders dan buiten de organisatie van de klant.
 3. Het is niet toegestaan om opnames te maken gedurende een ideeën-sessie, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 4. Indien een sessie langer duurt dan overeengekomen is, is Ideeënrijk™ gerechtigd om de extra tijd van een sessie, conform de geldende tarieven, in rekening te brengen bij de klant.

Artikel 11 Wijzigen overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst of de werkzaamheden blijkt dat het noodzakelijk is om de overeenkomst resp. de werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen dan zullen partijen, in onderling overleg, overgaan tot aanpassing of aanvulling van de overeenkomst.
 2. Een wijziging of aanvulling van de overeenkomst is alleen mogelijk na de uitdrukkelijke en schriftelijke instemming van Ideeënrijk™.
 3. Zonder daarmee in gebreke te komen kan Ideeënrijk™ een verzoek tot wijziging of aanvulling van de overeenkomst weigeren. Ideeënrijk™ heeft dan recht op betaling voor de verrichte werkzaamheden aan de oorspronkelijke overeenkomst.
 4. Indien het noodzakelijk is om de overeenkomst of de werkzaamheden tussentijds te wijzigen door toedoen van de klant, dan is Ideeënrijk™ gerechtigd de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen.
 5. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst deze door Ideeënrijk™ niet kan worden nagekomen ten gevolge van een omstandigheid die bij de totstandkoming van de overeenkomst niet bekend was, heeft Ideeënrijk™ het recht te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig gewijzigd wordt, dat uitvoering van de overeenkomst mogelijk blijft.
 6. Indien de wijziging of aanvulling van de overeenkomst het gevolg is van een omstandigheid die aan Ideeënrijk™ kan worden toegerekend, dan zal Ideeënrijk™ geen meerkosten in rekening brengen.

Artikel 12 Beëindiging, opzegging en ontbinding van de overeenkomst

 1. Ideeënrijk™ is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, te beëindigen of de overeenkomst te ontbinden indien:

a. Klant haar verplichtingen uit de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden niet of niet volledig nakomt.
b. Ideeënrijk™ na het sluiten van de overeenkomst kennis heeft genomen van omstandigheden die haar een grond geven te vrezen dat klant zijn verplichtingen niet of niet behoorlijk kan nakomen;
c. Klant de overeengekomen aanbetaling niet, niet tijdig of volledig betaald heeft.
d. Één van de partijen komt te overlijden.

2. Indien Ideeënrijk™ overgaat tot ontbinding van de overeenkomst wegens de in lid 1 bedoelde redenen, dan zijn al haar vorderingen onmiddellijk opeisbaar en is zij gerechtigd het honorarium voor de tot dan verrichte werkzaamheden direct in rekening te brengen bij de klant.
3. Schort Ideeënrijk™ de nakoming van haar verplichtingen op, dan behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst
4. In geval van liquidatie, van surseance van betaling of faillissement van klant, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de klant niet langer vrijelijk over zijn vermogen beschikt, heeft Ideeënrijk™ de mogelijkheid om de overeenkomst te annuleren, zonder daarbij schadeplichtig te zijn.
5. Zodra de overeenkomst tot stand is gekomen kan deze niet kosteloos worden geannuleerd. Indien klant een overeenkomst annuleert is de klant, ter keuze van Ideeënrijk™ gehouden te vergoeden:

 • Hetzij alle met het oog op de uitvoering van de overeenkomst reeds gemaakte kosten;
 • Hetzij de overeengekomen vergoeding zulks onverminderd het recht op vergoeding de overige door Ideeënrijk™ te lijden schade, kosten en rente.

Artikel 13 Betaling en incassokosten

 1. Betaling van de facturen dient te geschieden middels bank- of giro overboeking ten gunste van een door Ideeënrijk™ aangewezen bankrekening.
 2. Verstuurde facturen dienen door de klant binnen 14 dagen na factuurdatum betaald te worden.
 3. Ideeënrijk™ heeft het recht om haar facturen digitaal te versturen.
 4. Ideeënrijk™ is gerechtigd een aanbetaling te verlangen.
 5. Eventuele bezwaren tegen de hoogte van een factuurbedrag schorten de betalingsverplichtingen van de klant niet op.
 6. Indien de klant niet tijdig betaalt, is klant van rechtswege in verzuim en heeft Ideeënrijk™ het recht, nadat zij de klant ten minste eenmaal heeft aangemaand, zonder nadere ingebrekestelling vanaf de vervaldag tot op de dag van algehele betaling over het gefactureerde bedrag de wettelijke (handels)rente in rekening te brengen.
 7. Alle redelijk gemaakte kosten ontstaan ten gevolge van buitengerechtelijke incassering van de vordering zijn voor rekening van de klant. In ieder geval is de klant incassokosten verschuldigd.
 8. De incassokosten bedragen 15% van het factuurbedrag. De incassokosten voor een particulier worden berekend volgens de wettelijke incassokosten.
 9. Over de verschuldigde incassokosten is de klant eveneens de wettelijke (handels) rente verschuldigd. De wettelijke rente voor niet tijdige betaling door een klant die handelt in de uitoefening van bedrijf of beroep bedraagt 1% per maand.
 10. Indien Ideeënrijk™ hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor rekening van de klant, evenals eventueel gemaakte gerechtelijke- en executiekosten.
 11. Gedane betalingen strekken altijd ter afdoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten. En in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst bij Ideeënrijk™ open staan.
 12. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn de klanten hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag.
 13. Indien sprake is van een betalingsachterstand staakt Ideeënrijk™ haar werkzaamheden. De werkzaamheden worden weer hervat vanaf het moment dat klant de volledige openstaande bedragen inclusief de wettelijke (handels)rente voldaan heeft.

Artikel 14 Klachten

 1. Een klacht over de uitvoering van de overeenkomst, diensten, werkzaamheden of de factuur dient de klant binnen 2 wekenna ontdekking resp. factuurdatum schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken bij Ideeënrijk™.
 2. Indien de in lid 1 genoemde termijn verstreken is, dan worden werkzaamheden resp. de factuur geacht te zijn goedgekeurd en vervallen alle rechten ter zake.
 3. Ideeënrijk™ streeft ernaar om een klacht binnen 14 werkdagen na dagtekening van de klacht af te handelen. Indien zij een langere termijn nodig heeft zal zij de klant daarover per e-mail informeren.
 4. Indien de klacht terecht is, heeft Ideeënrijk™ de mogelijkheid tussen aanpassing van de factuur, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de werkzaamheden of diensten, dan wel het geheel of gedeeltelijk opnieuw uitvoeren van de overeenkomst c.q. werkzaamheden/diensten.

Artikel 15 Intellectueel eigendomsrecht

 1. Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten blijven berusten bij Ideeënrijk™, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Ideeënrijk™ behoudt nadrukkelijk alle rechten van intellectuele eigendom op verstrekte documenten, sheets, presentaties, software, adviezen, rapporten, trainingsmateriaal, boeken etc.
 3. Het is klant niet toegestaan gegevens of gedeelten uit de verstrekte documenten, software, adviezen, rapporten, sheets, presentaties trainingsmateriaal, boeken etc. openbaar te maken, te exploiteren of te verveelvoudigen.

Artikel 16 Eigendomsvoorbehoud

 1. Het in het kader van de overeenkomst geleverde blijft eigendom van Ideeënrijk™ totdat de klant alle verplichtingen uit de met Ideeënrijk™ gesloten overeenkomst en/of deze voorwaarden deugdelijk is nagekomen.
 2. Het door Ideeënrijk™ geleverde, dat ingevolge lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud valt,mag niet worden doorverkocht. De klant is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. Klant dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Ideeënrijk™ veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden dan is de klant verplicht om Ideeënrijk™ daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

Artikel 17 Vertrouwelijkheid

 1. Zowel de klant als Ideeënrijk™, evenals personen die bij hen in dienst zijn en/of voor hen werkzaamheden verrichten verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij van elkaar of uit ander bron verkregen hebben.
 2. Onder de geheimhouding valt geen informatie die al publiekelijk bekend is of informatie die in een gerechtelijke procedure gebracht wordt.
 3. Ideeënrijk™ is niet aansprakelijk en verantwoordelijk indien vertrouwelijke informatie, die zij van elkaar of uit andere bron verkregen hebben, in de macht van derden komt bijvoorbeeld –maar niet beperkt tot- door het zoekraken van e-mail of (elektronische) documenten, tenzij er sprake is van opzet aan de zijde van Ideeënrijk™. Ideeënrijk™ is in dat geval geen schadevergoeding verschuldigd.
 4. Klant is niet gerechtigd verstrekte (schriftelijk) materialen of informatie van Ideeënrijk™ te verspreiden, ter beschikking te stellen of anderszins openbaar te maken buiten de kring van zijn bedrijf.
 5. Ideeënrijk™ kan eventuele opgedane kennis en ervaring voor andere doeleinden gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie over klant ter kennis van derden wordt gebracht.
 6. Ideeënrijk™ kan eventueel de naam van klant gebruiken als zijnde referentie en deze als zodanig openbaar maken, bijvoorbeeld op sociale media of de website www.ideeenrijk.nu.

Artikel 18 Aansprakelijkheid van Ideeënrijk™

 1. Iedere aansprakelijkheid van Ideeënrijk™ is beperkt tot hetgeen in deze algemene voorwaarden bepaald is.
 2. Ideeënrijk™ is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook ontstaan doordat Ideeënrijk™ is uitgegaan van, door of namens de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 3. Ideeënrijk™ is niet aansprakelijk voor fouten die voortvloeien uit werkzaamheden verricht door derden.
 4. Ideeënrijk™ is alleen aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt verstaan:
 • Redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Ideeënrijk™ aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Ideeënrijk kan worden toegerekend.
 • Redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang van de (directe) schade.
 • Redelijke kosten ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade.
 1. Ideeënrijk™ is niet aansprakelijk voor indirecte schade. Hieronder wordt verstaan:
  • Gederfde winst;

  • Gemiste besparingen;

  • Gevolgschade;

  • Reputatieschade;

  • Teleurgestelde verwachtingen;

  • Bedrijfs – of andersoortige stagnaties.

 2. Voor zover Ideeënrijk™ aansprakelijk is wegens het niet, niet tijdig of niet behoorlijk uitvoeren van de overeenkomst is haar aansprakelijk beperkt tot maximaal eenmaal het factuurbedrag met een maximum van € 2500,-. Indien Ideeënrijk™ een verzekering hiervoor heeft, dan is haar aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot het bedrag der uitkering van de verzekeraar in het voorkomende geval.
 3. Bij overeenkomsten langer dan 3 maanden is de aansprakelijkheid van Ideeënrijk™ beperkt tot het factuurbedrag van de afgelopen 3 maanden met een maximum van € 2500,-.
 4. Elke aansprakelijkheid van Ideeënrijk™ vervalt na 1 jaarna beëindiging van de werkzaamheden of de diensten. Bij gebreke hiervan vervalt ieder recht op schadevergoeding.
 5. Ideeënrijk™ is niet aansprakelijk indien sprake is van overmacht.
 6. De in dit artikel opgenomen beperkingen gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van Ideeënrijk™.

Artikel 19 Vrijwaring

1. De klant vrijwaart Ideeënrijk™ voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden.
2. Indien Ideeënrijk™ uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de klant gehouden Ideeënrijk™ zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de klant in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Ideeënrijk™, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Ideeënrijk™ en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de klant.

Artikel 20 Overmacht

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien dit het gevolg is van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komen.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop partijen geen invloed kunnen uitoefenen, doch waardoor zij niet in staat zijn hun verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Ideeënrijk™, haar leveranciers en overige derden daaronder begrepen.
 3. Ideeënrijk™ heeft het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheden die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhinderen, intreden nadat Ideeënrijk haar verbintenis had moeten nakomen.
 4. Ideeënrijk™ heeft het recht, gedurende de periode dat de overmacht duurt de verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten. Indien deze periode langer dan 2 maanden duurt, dan is zowel de klant als Ideeënrijk™ gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van de geleden schade aan de andere partij. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de overeenkomst gedeeltelijk uitgevoerd is, dan heeft Ideeënrijk™ het recht om het reeds nagekomen gedeelte separaat te factureren. De klant is dan verplicht deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.
 5. Ideeënrijk™ is niet verantwoordelijk voor overmachtsituaties als stakingen bij de postdienst of telefoondienst of stroomuitval.

Artikel 21 Bevoegde rechter en toepasselijk recht

 1. Op alle overeenkomsten, diensten, geschillen en facturen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien een klant gevestigd of woonachtig is in het buitenland.
 2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.
 3. Alle geschillen tussen Ideeënrijk™ en klant zullen onderling beslecht te worden, alvorens het voorgelegd wordt aan de bevoegde rechter.
 4. Geschillen tussen Ideeënrijk™ en een klant waarover niet in onderling overleg een oplossing kan worden bereikt zullen voorgelegd worden aan de bevoegde rechter. Geschillen met klanten die handelen in de uitoefening van beroep/bedrijf worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Ideeënrijk™.
 5. Partijen hebben het recht het geschil voor te leggen aan een onafhankelijke arbitrage instituut of mediator.